یک شهروند کامیارانی در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد

دادگاه تجدیدنظر یک شهروند کُرد به نام "سبحان (راشد) احمدی" فرزند جلیل اهل کامیاران را از اتهام منجر به یکسال و یک روز حبس تعزیری تبرئه کرد.

دی‌ماه ٩٩، دادگاە انقلاب سقز این شهروند را بە اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به شیوه غیابی بە یکسال و یک روز حبس تعزیری محکوم کردە بود.

سبحان احمدی به مدت دو سال عضو یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران بوده و بیست و هفتم مهرماه ۹٨ از مرز بانه به ایران بازگشته بود.

این شهروند کامیارانی پس از سه روز بازجویی با تودیع قرار از بازداشت آزاد شدە بود.