سازمان حقوق بشری کُردپا

وضعیت وخیم حقوق بشر در مناطق مختلف ایران و رفتارهای موجود در این کشور مبنی بر تشدید نقض سیستماتیک و نهادینە شدە حقوق بشر، باعث شدە کە ضرورت وجود یک سازمان حقوق بشری مستقل کە بتواند بە شیوەای منسجم و مداوم در زمینە شناسایی، ثبت و اعلام موارد نقض حقوق بشر و همچنین آموزش حقوق بشر در قسمت‌هایی از ایران کە دسترسی بە آنها برای سازمان‌های مختلف امکان‌پذیر نیست یا کمتر امکان‌پذیر است بیش از پیش احساس شود. بر همین اساس سازمان حقوق بشری کُردپا، به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، با تکیە بر گزارشگران و خبرنگاران حرفەای کە از قبل در زمینەهای مختلف در برخی از این مناطق عملا فراموش شدە در حال فعالیت هستند، بنیان نهادە می‌شود. سازمان حقوق بشری کُردپا توسط شبکەای از خبرنگاران کە در این مناطق فعالیت می‌کنند، برپا شدە است.

سازمان کُردپا بنا دارد کە در این زمینە کاستی‌های موجود را در زمینە شناسایی و اعلام موارد نقض حقوق بشر جبران نماید و خلاءهای موجود را پر نماید. بر همین اساس سە مورد اساسی را کە کُردپا در تلاش است بە آنها وفادار بماند بە شیوە زیر یادآور می‌شویم؛

اول اینکە سیاست زدگی یکی از آفت‌های سازمان‌های موجود در این زمینە بودە و می‌باشد. سازمان کُردپا بە عنوان اساسی‌ترین اصل خود تلاش خواهد کرد کە از هرگونە سیاست‌زدگی در شناسایی و اعلام موارد نقض حقوق بشر تلاش نماید. در این زمینە کُردپا درصدد است با حفظ استقلال حرفەای خود بدون درنظر داشتن هیچ ملاحظە سیاسی‌ای عمل نماید.

دوم اینکە عمل بە عنوان یک سازمان حقوق بشری مستلزم آن است کە اعضا و مسئولین این سازمان دارای رویکرد صرف حقوق بشری بە امور مختلف بودە و متون حقوق بشر کە در حقوق بشر بین‌الملل موضوعە و همچنین تئوری‌های حقوقی موجود یافت می‌شوند را سرلوحە همە امور خود گردانند. سازمان کُردپا بنا دارد کە با استفادە از آموزش مداوم اعضای خود و همچنین دیگر افراد علاقەمند در سطح جامعە، رویکرد صرف حقوق بشری را گسترش دهد و خلائی کە در این زمینە وجود دارد را جبران نماید چرا کە ملاحضات سیاسی و عدم باورمندی صرف بە حقوق بشر بە عنوان یک کلیت غیر قابل تفکیک در میان حتی گزارشگران موجود در زمینە حقوق بشر یافت می‌شود و گاهاً ملاحظات مختلف ناشی از گرایشات سیاسی، اتنیکی، مذهبی و جنسی باعث می‌شود کە نه تنها فعالین موجود در این زمینە دچار کم‌کاری شوند، بلکە حتی گاهاً رویکردهای ضد حقوق بشری از آنها دیدە شدە است.

سوم اینکە اعتبار سازمان حقوق بشر مستلزم پایبند بودن بە این اصل است کە بتواند موارد نقض حقوق بشری را کە از آنها مطلع می‌شود از طریق منبع دومی نیز تایید نماید. در این زمینە تاکید ما بیشتر بر روی خبرنگاران، وکلا و فعالینی خواهد بود کە از قبل در این زمینەها در حال فعالیت هستند.

شمارە حساب کُردپا برای واریز کمک‌های مالی:

Name on the account
Kurdpa 

Address 
13624 Bent Tree Circle Apt 101
Centreville VA 20121

Routing number if direct deposit
051000017

Routing number if wire
026009593

Account number
435048164609

US Dollar