عرفان رهنمون: اعتصاب کردستان، پیامی به سیاسیون ملت فرادست بود که هیچ راهی جز پذیرش \"حق تعیین سرنوشت\" ملت کُرد ندارند

اعدام همزمان سه زندانی سیاسی کُرد و موشک‌باران مقرهای حزب دمکرات، چنان روح و روان کُردها را آزرد که هیچ راهی بجز واکنشی عینی و سریع برای این مردمان مبارز، باقی نگذاشت. در همین راستا بود که اکثریت شهرها کردستان طی اقدامی هماهنگ شده در بیست و یکم شهریورماه دست به اعتصابی سراسری زدند که نه تنها ایران بلکه تمام منطقه و جهان را متحیر ساخت، جهانی که بیش از یک قرن است در برابر کشتار کُردها بدست حکومت‌های مختلف ایران، روزه‌ی سکوت پیشه کرده است. کُردها که منسجم‌ترین بدنه جامعه مدنی ایران را دارا می‌باشند برخلاف ادعای دشمنان‌شان، بیشترین دامنه‌مبارزاتی‌شان در سیاست‌ورزی‌های مدنی، سرپیچی‌های مدنی و فعالیت‌های مدنی جهت سوق دادن جامعه کردستان به سمت تحقق بزرگ‌ترین آرمان‌شان یعنی \"حق تعیین سرنوشت\" و \"تحقق یک زندگی انسانی\" می‌باشد و تنها آن هنگام از سلاح بهره می‌برند که حکومت‌های مختلف ایران از عریان‌ترین شکل‌های ممکن خشونت جهت سرکوب کُردها، استفاده می‌کند.

در همین رابطه و برای بررسی جوانب موشک‌باران مقرهای حزب دمکرات، تحلیل تاثیرات اعتصاب سراسری کردستان بر جریان مبارزاتی کُردها آژانس کُردپا مصاحبه‌ای با عرفان رهنمون، فعال سیاسی کُرد مقیم نروژ انجام داده است که عیناً در پی می‌آید:

آژانس کُردپا: چه شرایط و وضعیتی پیش آمده که حکومت ایران را ناچار کرده، دست به موشک‌باران مقرهای حزب دمکرات بزند؟

عرفان رهنمون: موشک‌باران شدید مواضع و مقرهای حزب دمکرات، از یک سو ناشی از دشمنی و خصومت دیرینەای است کە شووینیسم حاکم بر ایران علیە ملت کُرد و مبارزین ملت ما از دیرباز تعقیب کردە و از سوی دیگر، معلول تداوم مبارزات ملت ما و جانفشانی‌های پیشمرگان نستوهی است کە کوه‌ها و دشت‌های کردستان را با حضور اهورایی خود بە میدان نبردی افتخار آفرین مبدل و با \" راسان \" نوین شرق کردستان، گامی بلند را بە سوی رهایی از یوغ استعمار، برداشتەاند. جوهر اصلی این موشکباران ددمنشانەی رژیم جمهوری اسلامی بە تداوم و پیوستگی مبارزات ملت کُرد و دشمنی آشتی ناپذیر شووینیسم حاکم نە تنها با حقوق ملت کُرد، بلکە با \"وجود کُرد در هستی\" برمی گردد. اما اگر از جوهر اصلی نزاع فراتر برویم و در پی یافتن شرائط عینی باشیم، می‌توان گفت کە این موشک‌باران در واقع نوعی فرافکنی و پرتاب معضلات لاینحل رژیم ولایت فقیە است بە خارج خود و یک رفتار هیستریکی است کە ناشی از تلاش سران رژیم اسلامی است برای بقای خود .

رژیم اسلامی ایران، همیشە ادعا کردە است کە دشمن آمریکا و اسرائیل است و روزانە بەطور شفاهی، این دو قدرت برتر جهان و منطقە را تهدید می کند اما در عمل موشک‌های‌اش را بە سوی مبارزین ملتی پرتاب می‌کند کە با سلاح‌های سبک و امکانات ابتدائی و درعین حال با عزمی پولادین بە جنگ استعمار رفتە است. این حقیقت انکار ناپذیر، تفسیری بەجز ابطال مشروعیت ایدئولوژیک رژیم اسلامی ایران را برنمی تابد .

آژانس کُردپا: حکومت ایران با اعدام همزمان فعالین کُرد و موشک‌باران مقرهای حزب دمکرات می‌خواهد چه پیامی به کُردها بدهد؟ آیا فقط قصد ایجاد رعب و وحشت دارد؟

عرفان رهنمون: بە نظر می‌رسد کە رژیم ایران، دچار اشتباە محاسباتی شدیدی شدە باشد و فکر کردە باشد، حالا کە هیچ راهی برای متوقف کردن مبارزات ملت کُرد وجود ندارد تنها یک راەحل می‌ماند و آن اینکە همزمان ضربات مهلکی بە ملت ما وارد کند کە از لحاظ روانی ملت کُرد را ازهم بپاشد و او را، منکوب نماید. اما اعتصابات گستردە و بی‌نظیر ملت کُرد در شرق کردستان و بازتاب متحیرگونە آن، نتایج را برعکس کرد و رژیم خامنەای را دچار از هم پاشیدگی روانی نمود و شعور و آگاهی ملت کُرد را بە همگان، باردیگر، اثبات نمود. پیام اعتصابات گستردە کردستان تنها بە رژیم حاکم ولایت فقیە نبود بلکە بە ملت فرادست در ایران نیز پیامی روشن فرستاد و بە آن‌ها هم گوشزد کرد کە کە دست از تزویر و ریاکاری بردارند ودیگر برتلاش‌های پیشین خود برای ذوب ملت ما در گفتمان جعلی \"ایران بزرگ فرهنگی\"، اصرار نورزند و با پذرش کامل تمایز ملت ما با \"ملت فارس\"، وارد تعامل و گفتگویی صادقانە مبنی بر احترام متقابل شوند. روشنفکران فارس و سیاسیون ملت فرادست باید بدانند، کە هیچ راهی جز پذیرش کامل و بدون تاویل \"حق تعیین سرنوشت\" ملت کُرد ندارند و پذیرش حق مذکور در بلند مدت هم بە نفع آن‌ها نیز خواهد بود زیرا ملت کُرد تصمیم راسخ برای پارەکردن زنجیرهای اسارت گرفتە و این زنجیرها، دیر یازود، پارە و گسستە خواهند شد. شما باید بدانید، شما اکنون با نسلی از فرزندان سمکو شکاک و قاسملو ، در مصاف و ستیز هستید کە بە هیچ چیزی جز رهایی مطلق، نمی‌اندیشد.

آژانس کُردپا: جنبش کردستان و مقابله حکومت ایران با این جنبش را، بعد از ١٧ شهریور چگونه تفسیر می‌کنید؟ آیا این جنبش و سرکوب آن وارد فاز جدیدی از تحولات منطقه‌ای شده است؟

عرفان رهنمون: بە نظر من ، خیزش ملت کُرد بعد از ١٧ شهریور، جهشی غیرقابل انکار کردە است و اعتصابات گستردە در شهرهای کردستان بعد از اعدام همزمان زندانیان کُرد و موشکباران مقرهای حزب دمکرات کردستان، نشان روشنی از این جهش بلند در مبارزات ملت ماست کە هم مبارزات رهایی بخش ملت کُرد را وارد فاز نوینی کردە و هم، با اطمینان می‌توان گفت کە رژیم اسلامی ایران هم، بعد از این رویدادهای بااهمیت، وارد فاز جدیدی از سرکوب ملت ما می‌شود کە مستلزم هشیاری بیش از پیش احزاب کُرد و فعالین سیاسی ملت ماست.

رژیم اسلامی ایران بە یقین می‌داند کە عینی‌ترین پاشنە آشیلش، کردستان و مبارازات ملی ماست و هیچ ملتی در ایران بە سان ملت کُرد از استحکام و سازماندهی لازم برخوردار نیست و ملت ما، با آشکار شدن اولین نشانەهای خلاء قدرت در کردستان، خواهد توانست کنترل شرق کردستان را در دست بگیرد. بە این دلیل و با آگاهی کامل از ظرفیت‌های مبارزاتی ملت کُرد، شدیدتر از قبل مردم ما و جنبش رهایی ملی کردستان را هدف قرار دادە است.

آژانس کُردپا: راسان، مرحله نوین از مبارزه که از سوی حزب دمکرات اعلام شده بعد از این مقطع باید چگونه خود را بازتعریف یا تعیین نقش کند و بیشتر باید بر کدام جنبه‌های عملیاتی-فکری خود تمرکز کند؟

عرفان رهنمون: از دید من ، راسان نوین شرق کردستان ، سنتز مبارزات تاریخی ملت ماست. بە این معنی کە می‌توان سرکوب دشمنان ملت را هم چون تز و مقاومت ملت ما را همچون آنتی تز قلمداد نمود. راسان ، سنتز این تقابل و این دیالکتیک میان سرکوب و مقاومت و در واقع تظادی است میان استعمار و استعمار شوندە و ستیزی است میان ملت فرادست استعمارگر و ملت فرودست خواهان رهایی. باید فهمید کە تشریح وضعیت نوین مبارزات ملی کردستان و توحش روزافزون استعمارگر کردستان، گفتمانی نوین می‌طلبد و مفاهیم پیشینی را کە برای توصیف خود و دیگری بەکار بردە بودیم، در تشریح \"هستی شناسی ملت کُرد\" سطحی و ناکافی و حتی گمراە کنندە است. پس ما باید گفتمانی نوین، خردگرا و عقلانی را جایگزین کلمات و جملات فرسودە و خالی از انرژی پیشین، بنمائییم و طرح جدید پی‌افکنیم. راسان، مانند هر جنبش و رستاخیزی، مستلزم خوانشی فلسفی و راهکارهای مبارزاتی نوینی است کە بتواند مبارزات رهایی بخش ملت کُرد را از سردرگمی گفتمانی، ایدئولوژیک و هستی شناسی رهایی بخشد و با یافتن سازوکارهای نوین و منطبق با چنین گفتمانی، خیزی بلند برای رهایی بردارد. ما باید مفاهیم \"ملت، مبارزە، کُرد، کردستان، زاگروس، حق تعیین سرنوشت، پیشمرگه، آزادی، رهایی، استعمارگر، استعمار شوندە، گفتمان ایران بزرگ فرهنگی، ژنوساید سفید، جاش، عقل کُرد در تاریخ، هنر و ادب کردستان، بنیادهای مقوم ملت و .. \" را از نو تعریف بکنیم و از دل گفتمانی نوین و رهایی بخش، بە تبین راهکارهای مبارزاتی، مبادرت ورزیم. موارد گفتە شدە، مستلزم کار فکری و کارشناسانە و ملی است و این امر مهم را باید روشنفکران مبارز کردستان ، در اولویت کاری خود قرار دهند.