رهبری کە مردمان کشورش را "دشمن امنیتی" خطاب می‌کند

دکتر رحیم سرخی

رهبر جمهوری اسلامی، در جمع شماری بە اصطلاح فعال اقتصادی با ادبیاتی جنگ افروزانە مردم معترض بە افزایش ناگهانی سە برابر نرخ بنزین را "دشمن امنیتی" خطاب کرد و سرکوب مرگبار مردم بی‌دفاع در خیابان‌های کردستان و ایران را "جنگ امنیتی" نامید.

وی در این جمع، از حوزە تولید و کار آفرینی یک میدان جنگ تمام عیار ترسیم کرد  و "تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و صفوف مقدم و این میدان را یک میدان جنگ واقعی" دانست. بیش از ده سال است کە خامنەای و رژیمش با تأکید بر گفتمان "اقتصاد مقاومتی" معیشت مردم و اقصاد ایران را با هزینەی تشکیل و گسترش گروههای فرقە گرای افراطی مذهبی در خاورمیانە گره زدەاند اما جز شکست و انزوای بیشتر و انزجار مردم خاورمیانە چیزی عاید این رژیم نشدە است.

 موضع گیری اخیرآقای خامنەای در رابطە با خیزش حق طلبانە مردمان ایران، نشانگر این است کە دیکتاتور ایران با شکست‌های پی در پی خود در خاورمیانە، از جملە در سوریە، لبنان و عراق "دشمن فرضی" اش را بە خانە کشاندە است و برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های چهل سال اقتدار یک نظام قرون وسطایی اسلام گرای افراطی امنیت و بقای نظام را با ریختن خون مردمی کە از این همە ستم بە ستوه آمدەاند جبران کند.

 این سخنان خامنەای حاکی از برنامەای از پیش تعیین شدە است کە نظام و سران سە قوە با آگاهی و رضایت ولی فقیه مردم را در برابر عمل انجام شدە قرار دادەاند و با توجه بە شرایط  منطقە و سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایاتی کە رژیم سوریە علیە مردم و با همدستی جمهوری اسلامی در آن کشور انجام داد، علاج واقعە را قبل از وقوع بکند و جلو خیزش مردم را کە ممکن بود با هماهنگی و سازماندهی در آیندە مواجه شود بگیرد.

با وجود این، از همین سخنان هم پیداست کە خامنەای و رژیمش تنهایند و خودش هم بە آیندە بسیار بدبین و نا امید است. نقل جملاتی از مقامات و دست اندرکاران نظام، از قبیل «ببینیم شش ماه دیگر چه می‌شود» و یا «برجام چه می‌شود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس جمهور فرانسه ماندن» نمونەای از این درماندگی و نامیدی است.

سرانجام، با توجه بە انزوای بین‌المللی رژیم، اکنون دوستان نظام جمهوری اسلامی تنها گروههای تروریستی منطقەاند کە جز افزایش هزینەهای اقتصادی برای جمهوری اسلامی نقش دیگری نمی‌توانند ایفا کنند و آن را هم از جیب مردمان ایران باید بپردازد. مردمانی کە از این همە پرداخت‌های بی‌مورد و برای نیروهای بی‌مصرف جان بە لب شدەاند و چەندین سال است شعار "نە غزە، نە لبنان" و "سوریە را رها کن فکری بە حال ما کن" سر دادەاند . مردمانی کە با خشم بە خیابان‌ها آمدند و ندای "مرگ بر دیکتاتور" را سردادند. از خشم مردم پیداست، کە آقای خامنەای در این نبرد بازندە خواهد بود. چون تا بحال ندیدەایم نیروهای هیچ نظام مردم ستیز و سرکوبگری در نهایت میدان را بە نیروی مردم واگذار نکند.


نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.