روایتی از نحوه زخمی شدن، بازداشت و شکنجه یک دانشجوی سقزی توسط اطلاعات فراجا

12:05 - 1 مهر 1402

آبان‌ماه ١٤٠١، صحنه اعتراضات گسترده در تمام شهرهای کردستان علیه حکومت ایران بود، اعتراضاتی که با دخالت نیروهای سرکوبگر به خشونت کشیده شد.

شلیک با سلاح‌های جنگی، پرتاب گاز اشک‌آور، حمله به معترضان و ضرب و شتم و بازداشت آنان از جمله اقداماتی بود که نیروهای سرکوبگر برای سرکوب اعتراضات در شهرهای کردستان به کار گرفتند.

کُردپا در گفت‌وگو با یک منبع مطلع نحوه زخمی شدن و بازداشت یک دانشجو اهل سقز و ضرب و شتم وی در بازداشتگاه اطلاعات فراجا را روایت می‌کند.

نحوه زخمی شدن امیرمحمد مرادی توسط نیروهای سرکوبگر؛

امیرمحمد مرادی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای شهری، از معترضان بە قتل حکومتی ژینا-مهسا امینی بود کە پس از زخمی شدن از سوی نیروهای اطلاعات فراجا بازداشت و در بازداشتگاە این نهاد امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

منبع مطلع کُردپا درباره نحوه زخمی شدن این دانشجو به کُردپا گفت: امیر محمد مرادی در جریان اعتراضات ژن، ژیان، ئازادی مشارکت فعلانە داشت و در پی شلیک گلوله ساچمە‌ای از ناحیه اندام‌های بدن زخمی گردید.

این منبع مطلع افزود: امیرمحمد مرادی در خیابان ساحلی از سوی نیروهای سرکوبگر_امنیتی، زخمی و نزدیک بە بیست گلوله ساچمە بە نقاط بدن وی از جملە ران، باسن، ساعد دست اصابت کردە بود.

امتناع این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای شهری از مراجعه به بیمارستان؛

بە گفتە این منبع مطلع؛ امیرمحمد مرادی از ترس بازداشت از مراجعه بە بیمارستان امتناع کرد و توسط یکی از دوستانش کە یک پرستار را می‌شناخت در منزل مورد مداوا پزشکی قرار گرفت و تعدادی از ساچمەها را از بدن او خارج کردند.

بازداشت امیرمحمد مرادی و ضرب شتم وی در بازداشتگاە اطلاعات فراجا؛

نیروهای اطلاعات فراجا در تاریخ دوازدهم آبان‌ماە ١٤٠١، این کارشناس جغرافیا را بازداشت و بە بازداشتگاە این نهاد امنیتی انتقال دادند.

منبع مطلع کُردپا در این‌باره اظهار داشت: نیروهای امنیتی فراجا در بازداشتگاە، امیرمحمد مرادی را مورد شکنجە و ضرب و شتم قرار دادە بودند و بر اثر شکنجەهای شدید، وی از ناحیە پا دچار پارگی عضلات، رباط و تاندون شدە بود.

این منبع مطلع در ادامه به کُردپا گفت: علاوە بر پارگی تاندون پا، نیروهای امنیتی با ضربات باتوم، چوب و لگد اقدام بە وارد کردن ضربات متعدد بە ناحیه سر، صورت و گردن وی کردە بودند.

این منبع مطلع تصریح کرد: نیروهای اطلاعات فراجا دو بار اقدام بە خفە کردن این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا کردە بودند.

این منبع مطلع تأکید کرد: امیرمحمد مرادی هنوز بە درمان احتیاج دارد و تاکنون عمل جراحی برای پارگی عضلات، رباط و تاندون پا وی صورت نگرفتە است.

امیرمحمد مرادی؛

امیر محمد مرادی متولد دوازدهم تیرماە ١٣٧٠ در شهر سقز، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا شهری، فرزند احمدمحمد مرادی و عزیزە عزیزی است.

وی کە بە شغل آزاد اشتغال داشتە، پس از ١٠ روز در بازداشتگاە اطلاعات فراجا زیر شدیدترین شکنجە‌ها در تاریخ بیست و دوم آبان‌ماە ١٤٠١ آزاد شده بود.