گزارشی درباره تأیید حکم "قطع چهار انگشت دست" سه زندانی در زندان ارومیه توسط دیوان عالی کشور

حکم "قطع چهار انگشت دست راست" سه زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه به نام‌های "هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند" از سوی شعبه ١٣ دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است.

این سه زندانی در یک پرونده مشترک دوم آبان‌ماه ٩٨ در شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه محاکمه و طبق ماده ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی "بابت چهار فقره سرقت حدی به قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست مشارالیه باقی بماند و طبق ماده ٦٦٧ همان قانون به رد عین اموال مسروقه" محکوم شده بودند.

این حکم بیست و هشتم آبان‌ماه ٩٨ به این سه زندانی در زندان ارومیه ابلاغ شده بود.

بیست و یکم اردیبهشت‌ماه سال جاری حکم "قطع چهار انگشت دست راست" این سه زندانی در شعبه ١٣ دیوان عالی کشور تأیید و به محکومان در زندان ارومیه ابلاغ شده است.

در حکم دیوان عالی کشور درباره تأیید حکم این سه زندانی آمده است: با توجه به اینکه رأی صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبانی علم دادگاه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود، ملاحظه نمی‌شود و فرجام خواهی فرجام خواهان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ٤٦٤ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا با استناد بند الف ماده ٤٦٩ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواهان، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید این رأی قطعی است.

دادنامه‌های شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه و شعبه ١٣ دیوان عالی کشور این سه زندانی متهم به سرقت نزد سازمان حقوق بشری کُردپا محفوظ است.