٤٨٤ مورد مسئله کارگری در کردستان ایران در سال ١٣٩٨

کُردپا به مناسبت ١ می، روز جهانی کارگر در یک گزارش آماری، مسائل و موارد حقوقی مرتبط با جامعه کارگری کردستان ایران را در سال ١٣٩٨ ارائه می‌دهد.

این گزارش به دو شیوه به مسله کارگری در کردستان ایران پرداخته است:

١_ فشار بر فعالین کارگری و نقض حقوقشان توسط دستگاه‌های جمهوری اسلامی  در سال ١٣٩٨

٢_ وضعیت کارگران در کردستان ایران در سال ١٣٩٨

در این گزارش به ٤٨٤ مورد مسله کارگری در سال  ١٣٩٨ در کردستان ایران پرداخته شده است، از جمله:

٦٩مورد نقض حقوق فعالین کارگری (٣٨ بازداشت، ١٤ احضار به اداره اطلاعات و دادگاه‌ها، ٨ مورد محکومیت به زندان و دیگر احکام، ٩ مورد انتقال اجباری به زندان‌ها)
کشته و زخمی‌شدن کارگران، ( کشته و زخمی شدن ٢٢٧ کولبر، کشته و زخمی شدن ١٣٦ کارگر درحین کار، خودکشی ٤ کارگر)
٤٨ مورد اعتراض، عدم پرداخت حقوق و اخراج کارگران از کار

جدول (١)

موارد فشار بر فعالین کارگری از سوی جمهوری اسلامی در سال ١٣٩٨ در کردستان ایران

بازنمود

بازداشت:

مجموع ٣٨ نفر از فعالین کارگری و کولبران در سال ١٣٩٨ بازداشت شده‌اند که از این مجموع ١٧ نفر فعال کارگری و ٢١ نفر کولبر بوده‌اند.

تمامی فعالین کارگری و یک کولبر از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
٢٠ تن از کولبران توسط نیروهای نظامی بازداشت شدند.
سرنوشت ١٧ تن از فعالین کارگری بعد از بازداشت نامعلوم بوده است.
منزل ٤ تن از فعالین کارگری به هنگام بازداشت مورد یورش و تفتیش قرار گرفته و وسایل شخصی ١ تن از سوی نیروهای امنیتی توقیف شده است.
٢ تن از فعالین کارگری و ١ کولبر به هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

اتهام وارده به هنگام بازداشت:

تمامی ٢١ کولبر به اتهام کولبری بازداشت شده‌اند
یکی از فعالین کارگری به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کار بازداشت شده
٢ تن از فعالین کارگری در تجمعات حمایت از "روژئاوا"( کردستان سوریه) بازداشت
١ تن از فعالین کارگری به اتهام شرکت در تجمع رانندگان مرکز بهداشت

برای دیدن اسامی بر روی بازداشت کلیک کنید.

احضار به اداره اطلاعات و دادگاه‌ها

در سال ٩٨ مجموع ٧ فعال کارگری به اداره اطلاعات احضار شده‌اند.
٤ نفر به در مراسمات مرتبط با روز جهانی کارگری
٣ نفر به دلیل شرکت در تجمعات حمایت از "روژئاوا"( کردستان سوریه)

برای دیدن اسامی بر روی احضار کلیک کنید.

احضار به دادگاه‌ها:

٣ فعال کارگری در سال ١٣٩٨ به دادگاه‌های جمهوری اسلامی احضار شده‌اند.
دلایل احضار، شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، اخلال در نظم عمومی و احضار جهت تفهیم اتهام بوده است

برای دیدن اسامی بر روی اینجا کلیک کنید.

محکومیت به زندان فعالین کارگری و دیگر احکام :

٧ فعال کارگری با احکام زندان و مسدودکردن اموال روبرو بوده‌اند.
این فعالین با ٨ سال و ٥ ماه زندان تعزیری، ١ سال زندان تعلیقی و مسدود کردن حساب بانکی روبرو بوده‌اند.
همچنین ١ کولبر با احکام جریمه نقده روبرو بوده است. (٨٠ میلیون تومان جریمه نقدی)
همچنین در این سال حکم یک فعال کارگری در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است.

اتهام وارده به هنگام صدور حکم:

٢ مورد تبلیغ علیه نظام
٣ مورد همکاری با یکی از احزاب اپوزسیونی کُردی
١ مورد تشویش اذهان عمومی
و کولبر محکوم به جریمه نقدی با اتهام حمل کالای قاچاق روبرو بوده است

برای دیدن اسامی بر روی احکام کلیک کنید.

انتقال اجباری به زندان‌ها و انتقال جهت اجرای حکم زندان :

در سال ١٣٩٨ ٤ فعال کارگری پس از بازداشت با انتقال اجباری بدون تفهیم اتهام به زندان و قرنطینه زندان روبرو بوده‌اند.
٣ تن پس از بازداشت بدون تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج منتقل شده و ١ فعال کارگری دیگری پس از بازداشت بدون تفهیم اتهام به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده است.
همچنین ٥ فعال کارگری در این سال جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده‌اند.

برای دیدن اسامی برروی انتقال کلیک کنید.

جدول (٢)

کشته و زخمی شدن و مرگ کارگران در سال ١٣٩٨ در کردستان ایران

بازنمود:

کشته و زخمی شدن کولبران در سال ١٣٩٨:

٢٢٧ کولبر در سال ١٣٩٨ کشته و زخمی شده‌اند. (٥٧ کشته، ١٧٠ زخمی)
٤ تن از این کولبران زیر ١٨ سال سن داشته‌اند( ٣کشته و ١ زخمی)
یکی دیگر از کولبران کشته‌شده ١٨ سال سن داشته است.

نحوه کشته و زخمی شدن کولبران:

١٨٩ کولبر کشته و زخمی شده براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی
١٤ کولبر کشته و زخمی شده براثر سقوط از ارتفاع
٩ مورد مرگ و مصدومیت کولبران براثر سرمازدگی در برف و کولاک
٥ مورد کشته و زخمی شدن کولبران براثر انفجار مین
٣ مورد کشته و زخمی شدن کولبران براثر سقوط به داخل رودخانه در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی
٣ مورد زخمی شدن کولبران به دنبال ضرب و شتم از سوی نیروهای نظامی
٢ مورد کشته و زخمی‌شدن کولبران براثر شلیک نیروهای نظامی ترکیه
١ مورد زخمی شدن کولبران در پی سانحه رانندگی در حین کولبری

برای دیدن اسامی بر روی کولبران کلیک کنید.

مرگ و مصدومیت کارگران در سال ١٣٩٨:

١٣٦ کارگر در کردستان ایران در سال ١٣٩٨ با مرگ و مصدومیت درحین کار مواجه بوده‌اند( ٧٠ مرگ و ٦٦ مصدومیت)

دلایل مرگ در حین کار:

سقوط از ارتفاع: ٢٥ مورد
ریزش آوار: ١٢ مورد
برقگرفتگی: ٨ مورد
انفجار در کارگاە: ٤ مورد
گازگرفتگی:٢ مورد
سقوط بە داخل چاە: ٢ مورد
سقوط دستگاە:١ مورد
آتشسوری در کارگاە:  ١ مورد
حوادث رانندگی: ٤ مورد
دیگر حوادث کە عموما نامشخص بودەاند: ١١ مورد

باید گفت:

١١کارگر در اقلیم کردستان جان باختەاند

٨ کارگر در‌دیگر شهرهای ایران

یکی از‌کارگر جانباختە در اقلیم کردستان ١٥ سال سن داشتە است

زخمی و مصدومیت کارگران در حین انجام کار: ٦٦ مورد

گازگرفتگی: ٢٥( ٢٤ زن در یک شرکت در ماکو بخاطر نشت گاز دچار گازگرفتگی شدند)
حوادث رانندگی: ١٥ مورد (١٠ نفر کارگر‌فصلی بودەاند کە بصورت جمعی در یک ماشین دچار مصدومیت شدەاند)
آتشسوزی در کارگاە: ٦ مورد
ریزش دیوار و سقف: ٥
سقوط از ارتفاع:٥
انفجار کپسول گاز: ٤
انفجار در کارگاەها: ٢
برقگرفتکی: ١
شلیک نیروهای نظامی در حین کار در مزرعە: ٢

باید گفت:

٢ تن از‌کارگران در اربیل دچار مصدومیت شدند

برای دیدن اسامی اینجا کلیک کنید.

خودکشی کارگران در کردستان ایران در سال ١٣٩٨:

در سال ١٣٩٨ مجموع ٤ کارگر در کردستان ایرانی خودکشی کرده‌اند.
٣ تن کارگر و ١ تن دستفروش بوده است.
علت خودکشی ٢ تن که معلوم بوده، فقر و بیکاری بوده است.
شیوه خودکشی ٢ تن از این کارگران بصورت حلق‌آویز بوده است. 
خودکشی یکی از کارگران در اربیل اقلیم کردستان عراق بوده است.

برای دیدن اسامی برروی خودکشی کلیک کنید.

جدول (٣)

اعتراض، اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران در سال ١٣٩٨ در کردستان ایران

بازنمود:

ابتدا باید اشاره کرد که موراد اعتراض و تجمعات کارگری از سوی خود کارگران مشغول در محل کار بوده است.

اخراج از کار:

در سال ١٣٩٨ کارگران کرد در ٥ مورد با اخراج گسترده و دستجمعی از کارگاه‌ها و محلات کار روبرو بوده که آمار واقعی می‌تواند بسیار بیشتر از این باشد، چرا که در اینجا فقط به موارد گروهی و رسانه‌ای شده پرداخته است.

برای دیدن اسامی بر روی اخراج کلیک کنید.

اعتراض و تجمعات کارگری:

عموما اعتراض و تجمعات کارگری در پی عدم پرداخت حقوق و معوقات توسط کارگران بوده است
کارگران شهرداری،  کارگران سدسازی، کارگران فصلی و کارگران مشغول در برخی کارگاه‌ها از جمله معترضین به عدم پرداخت حقوق بوده‌اند.

محل اعتراضات براساس استان:

آذربایجان غربی: ١٣ مورد
کردستان: ٤ مورد
ایلام: ٣ مورد
کرمانشاه: ٣ مورد

برای دیدن اسامی بر روی اعتراض کلیک کنید.

عدم پرداخت حقوق کارگران:

عموما کارگران، کارگران شهرداری، سدسازی و تونلسازی بوده‌اند.
حقوق و معوقات عقب‌مانده آنان از ٢ تا ١٣ ماه بوده است

تفکیک برحسب استان:

کردستان: ١١ مورد
آذربایجان غربی: ٦ مورد
ایلام: ٢ مورد
کرمانشاه: ١ مورد

برای دیدن اسامی برروی معوقات کلیک کنید.

در آخر باید گفت مسله کارگری و نقض حقوق کارگر موضوعی بسیار گسترده و پیچده در کردستان ایران و تنیده با زندگی جامعه کردستان است و در اینجا فقط به  آمار رسانه‌ای شده و بیشتر آمار جانباختن کارگران اشاره شده است.

چراکه مسله کارگری در ایران  جدا از مسله عموم کارگران در ایران با مسائل و سیاسیت‌های پیچده‌ای گره خورده است، از جمله؛

سیاست عقب‌ماندگی اقتصادی که جمهوری اسلامی طی ٤١ سال گذشته آن را بصورت جدی اجرا کرده است.
نبود کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ و متوسط در کردستان
عدم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذران به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی و نبود رشد اقتصادی در کردستان
اجبار کولبری بر کردستان و برخورد نظامی با کولبران
 برخورد امنیتی با هرگونه فعالیت کارگری و سندیکایی در کردستان
عدم گزینش کارفرمایان بومی در کردستان و واردکردن کارفرمای غیربومی
و ...


این گزارش با استناد به آمارهای به ثبت رسیده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا تنظیم شده و استفاده از آن با ذکر منبع (آژانس خبررسانی کُردپا) بلامانع است.

تنظیم: اوین مصطفی‌زاده