مصاحبه کُردپا با دکتر آلان فتوحی از سوئد درباره سازمان کردستان تریبونال

مصاحبه کُردپا با دکتر آلان فتوحی از سوئد درباره سازمان کردستان تریبونال