فایل صوتی مژگان کاوسی از زندان نوشهر

فایل صوتی مژگان کاوسی از زندان نوشهر 

این فایل صوتی بیست و هفتم خردادماه سال جاری ضبط شده که مژگان کاوسی از وضعیت وخیم زندان نوشهر انتقاد می‌کند.