صدور قرار منع تعقیب برای دو فعال کارگری کُرد

شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز قرار منع تعقیب را برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از فعالان کارگری این شهر صادر کرد.

پلیس امنیت سقز به اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی" از این دو فعال کارگری شکایت کرده بود.

پرونده این دو فعال کارگری در شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز مورد تحقیق قرار گرفته و این شعبه با استناد به ماده ٢٦٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ٩٢ و اصطلاحات بعدی قرار منع تعقیب را برای این دو فعال کارگری صادر کرده است.

روز چهارشنبه دهم اردیبهشت‌ماه، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از طریق تماس تلفنی به اداره اماکن نیروی انتظامی احضار و آنان از حضور در این اداره خودداری کرده بودند.

این دو فعال کارگری به اداره اماکن اعلام کرده بودند که تنها در صورت دریافت احضاریه به این اداره مراجعه خواهند کرد.