دنیز جلالیان: زینب به نماد مقامت در زندان‌ تبدیل شده است

دنیز جلالیان: زینب به نماد مقامت در زندان‌ تبدیل شده است