بازداشت یک نوجوان ١٧ ساله در پاوه

یک نوجوان ١٧ ساله به نام "پارسا رستمی" اهل پاوه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

این نوجوان هفته گذشته از عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران خارج شده و پس از بازگشت به ایران، نیروهای امنیتی او را به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت کردند.

این نوجوان پس از بازداشت به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل و برای آزادی وی وثیقه ١٨٠ میلیون تومانی درخواست شده است.