روایتی از قتل حکومتی اسعد رحیمی، از جانباختگان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی

10:46 - 12 اردیبهشت 1402

سال ۱۴۰۱، سالی بود که سرکوب خشونت‌بار در طول آن، به یکی از ویژگی‌های مهم این سال تبدیل شد؛ سالی که در آن صدها شهروند در خیابان و در زندان کشته شدند.

شهر بوکان آبان‌ماه ١٤٠١ صحنه اعتراضات گسترده علیه حکومت ایران بود و تاکنون ١٨ معترض در جریان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی جان خود را از دست داده‌اند.

کُردپا این‌بار نحوه قتل حکومتی اسعد رحیمی که در تاریخ بیست و پنجم آبان‌ماه ١٤٠١ بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان خود را از دست داد، از زبان یکی از بستگان وی روایت می‌کند.

نحوه قتل حکومتی اسعد رحیمی؛

بە گفتە این منبع مطلع بە کُردپا، اسعد رحیمی رانندە تاکسی بود و جدیداً یک مغازە ساندویچ فروشی دایر کرد بود، پس از بازگشت به خانە در خیابان "روبار" بوکان بە خیابان "زیتون شمالی" از سوی نیروهای سرکوبگر مورد شلیک گلولە قرار می‌گیرد.

این منبع مطلع اذعان داشت: ساعت ٨ شامگاه بیست و پنجم آبان‌ماە ١٤٠١، زمانی کە برق شهر بوکان قطع کردە بودند و در حالیکە اسعد بە سمت خانە در حرکت بود و همان شب باران بە شدت در حال باریدن بود، در خیابان "زیتون شمالی" نیروهای سرکوبگر بدون هیچ اخطاری بە وی شلیک می‌کنند.

شلیک گلولە جنگی، ساچمە‌ای و ضرب و شتم اسعد رحیمی؛

این منبع مطلع اعلام کرد: نیروهای سرکوبگر هم با گلولە ساچمەای و جنگی اسعد رحیمی را هدف قرار دادند و قبل از جانباختن وی را مورد ضرب و شتم قرار دادە بودند.

این منبع مطلع اضافه کرد: اسعد رحیمی از قسمت پشت گردن تا کمر مورد اصابت گلوله ساچمە‌ای قرار گرفته بود و دقیقاً گلولە جنگی بە پشت قلبش اصابت بود و در حین زخمی شدن هم با باتوم بە سرش زدە بودند.

این منبع مطلع بە کُردپا گفت: به گفتە پزشکان این شهروند معترض بە دلیل خونریزی داخلی و ضربات متعدد باتوم به ناحیه سرش دچار ضربە مغزی شدە بود.

رها کردن اسعد رحیمی در خیابان پس از شلیک و ضرب و شتم توسط نیروهای سرکوبگر؛

این منبع مطلع افزود: پس از رها کردن اسعد رحیمی، یکی از شهروندان وی را بە یکی از خانەهای خیابان زیتون شمالی می‌برد و با گوشی اسعد بە همسر وی زنگ می‌زند کە اسعد زخمی شدە است و خود را بە وی برسانید، پس از انتقال اسعد بە بیمارستان توسط خانوادە وی و همسرش، اقدام پزشکان برای نجات وی با کمک تنفس مصنوعی بی‌نتیجه بود و اعلام کردند که وی قبل از انتقال بە بیمارستان جان باختە است.

انتقال پیکر اسعد رحیمی بە پزشکی قانونی و سردخانە بوکان؛

این منبع مطلع در این‌بارە بە کُردپا گفت: پس از جانباختن اسعد و انتقال پیکر وی بە پزشک قانونی، نیروهای سرکوبگر اقدام بە انتقال جنازە اسعد رحیمی بە سردخانە کردە کە با مقاومت همسر وی روبه‌رو شده بودند و در نهایت پیکر اسعد را بە همراە همسر وی بە سردخانە منتقل کردند.

این منبع مطلع بە نقل از همسر اسعد رحیمی اظهار داشت: شب جانباختن اسعد فضای بوکان کاملا امنیتی بود و همزمان در این شهر چند تن دیگر بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان خود را از دست داده بودند و پیکر آنان بە سردخانە منتقل شده بود.

اخذ تعهد از خانوادە رحیمی برای انکار کردن جانباختن وی توسط نیروهای سرکوبگر؛

منبع کُردپا گفت: همسر اسعد رحیمی بە همراە چند تن درب سردخانە را می‌شکنند و پیکر اسعد را از آنجا خارج می‌کنند، ولی در نهایت نیروهای سرکوبگر از پدر اسعد تعهد گرفتند کە فرزندش بە دست آنان کشتە نشدە است و تهدید کردند که در صورت عدم تعهد عروس یا یکی از فرزندان وی را بازداشت می‌کنند.

جلوگیری از برگزاری مراسم خاکسپاری اسعد رحیمی با حضور مردم؛

به گفته این منبع مطلع، نیروهای سرکوبگر اجازە ندادند مراسم باشکوهی برای خاکسپاری پیکر اسعد برگزار شود و حتی در مراسم خاکسپای وی کە شب انجام شد، مأموران سرکوبگر در آرامستان بوکان حضور داشتند.

این منبع مطلع می‌گوید: خانوادە رحیمی خود را برای مراسم چهلم اسعد آماده کردە بودند که نیروهای سرکوبگر مانع رفتن خانوادە رحیمی به آرامستان بوکان شدند و اجازه برگزاری مراسم را ندادند و پس از درگیری نیروهای سرکوبگر با مردم و خانواده رحیمی، همسر اسعد رحیمی از ناحیه سر زخمی و نیروهای سرکوبگر با پرتاب سنگ شیشه ماشین‌ها را شکستند.

اسعد رحیمی؛

اسعد رحیمی فرزند ابراهیم و زینب متولد دوم بهمن‌ماە سال ١٣٧١ است کە حدود یکسال پیش ازدواج کردە بود.