گیسو (٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو: هفتە چهارم فروردین‌ماه ١٣٩٣

آژانس کُردپا: گزارش این هفتەی گیسو بە ٤ مورد نقض حقوق زنان در کُردستان شامل خودکشی دو زن کُرد در شهرهای سقز و مهاباد و کشتە شدن دو دختر کُرد بدست بستگان نزدیکشان در کامیاران و سرپل‌ذهاب و ١مورد نقض حقوق زنان شامل انصراف از اجرای حکم اعدام یک زن در حین اجرا نمودن حکم در سایر نقاط ایران می‌پردازد.

گیسو به صورت مشخص به مسائل مناطق کُردنشین ایران می‌پردازد، اما این بدان معنا نیست تا دیگر مناطق غیرکُردنشین ایران مورد توجه واقع نگردد و آژانس کُردپا در گزارش گیسو و در حد امکان به مسائل آنها نیز بپردازد.

کُردستان

خودکشی یک دختر و یک زن جوان در شهرهای سقز و مهاباد

با خودکشی یک دختر جوان در سقز و یک زن ٢٢ سالە در مهاباد ، آمار زنان و دختران کُردی کە طی یک ماه گذشتە اقدام بە خودکشی کردەاند بە ٧ تن رسید.

\"19446.jpg\"
بر پایە گزارشات منتشر شدە،، روز دوشنبه، ٢٥ فروردین‌ماه یک دختر ١٤ ساله به نام الهه زارعی ساکن روستای \"قلعه‌کهنه\" شهرستان سقز خودکُشی کرد.

این دختر جوان از طریق حلق‌آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە است و دلیل خودکُشی وی تاکنون نامشخص می‌باشد.

همچنین، روز یک‌شنبە ٢٤ فروردین‌ماه، یک زن ٢٢ سالە در محلە \"بری شیلان\" مهاباد از طریق حلق‌آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە بود.

این زن جوان کە هویت وی \"سوسن احمد زادە \"فرزند \"عبدواللە \" اعلام شدە است، در منزل شخصی خودش اقدام بە خودکشی کردە بود.

دلیل یا دلایل خودکشی این زن جوان تاکنون مشخص نشدە است.

برپایە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، از ابتدای سال جاری ٧ زن و دختر کُرد در مناطق کُردنشین ایران اقدام بە خودکشی کردەاند کە ٦ مورد آن منجر بە مرگ شدە است.

کشتە شدن ٢ دختر در کامیاران و سرپل‌ذهاب

طی هفتەهای گذشتە دو دختر جوان در شهرهای کامیاران و سرپل‌ذهاب بە دست بستگان نزدیک خود و با اسلحە بە قتل رسیدند.

\"19447.jpg\"
بر پایە اخبار انتشار یافتە، روز جمعه بیست و دوم فروردین‌ماه، فردی به نام میثم عزیزی ساکن روستای \"کانی هنگه\" از توابع کامیاران، خواهر خود به نام لیلا عزیزی را به قتل رساند.

به گفته یک منبع مطلع، این خواهر و برادر به منظور تفریح و گردش به کوه‌های اطراف روستا رفته بودند و لیلا به برادرش گفته بود که قصد ازدواج دارد و میثم پس از شنیدن این حرف با اسحله شکاری، وی را کشته است.

میثم پس از کشتن خواهرش با همان اسلحه شکاری به زندگی خود نیز پایان داد.

لیلا عزیزی در یکی از مهد کودک‌های منطقه بیلوار کامیاران مشغول کار بوده است.

از سویی دیگر، روز دوشنبە ٢٦ فروردین‌ماه، مردی بە نام \"علی پاشا\" در روستای \"ملە کبود\" سرپل‌ذهاب، با اسلحە دختر جوان خود را بە قتل رساند.

هویت این دختر جوان کە روز قبل هم از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفتە بود مشخص نشدە است.

پدر و برادر این دختر جوان کە هنگام حادثە آنجا حضور داشتە است، از سوی نیروهای انتظامی بازداشت و تاکنون آزاد نشدەاند.

ایران

تعویق حکم اعدام زن ٦٠ سالەای کە ٢ دقیقە سرش بالای دار بود

طی هفتە گذشتە یکی از زنان زندان مرکزی بندرعباس پس از آنکە حکم اعدامش بە اجرا در آمد و بە مدت ٢ دقیقە آویزان بود، حکمش لغو و بە زمان دیگری موکول گردید.

\"19445.jpg\"
بر پایە اخبار انتشار یافتە،روز پنج‌شنبە ٢٨ فروردین‌ماه، حکم اعدام \"فلک‌ناز مرادی\" در حالی بە زمان دیگری موکول گردید کە وی ٢ دقیقە سرش بالای دار بود.

این زندانی ٦٠ سالە نزدیک بە یک سوم عمرش (١٨ سال ) را در زندان بودە و در طول تمامی این مدت انتظار اجرای حکمش را کشیدە است.

همزمان با اجرای حکم این زن کهن‌سال، حکم اعدام ٤ تن دیگر بە نامهای احمد رحیمی ٢١ سالە، علی فولادی ٢٢ سالە، علی شریفی ٢٩ سالە و ضرغام جهانگیری ٢٧ سالە در زندان منرکزی بندرعباس بە اجرا در آمدە است.

منابع:
آژانس خبررسانی کُردپا ( ٤ مورد)
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ( ١مورد )

این گزارش در بخش کُردی آژانس خبررسانی کُردپا عیناً و تحت عنوان \"به‌رموور\" منتشر میگردد.

\"به‌رموور\" از زینت آلات و نوعی گردن آویز زنانه میباشد.