‌نهادهای مدنی پاوە خواهان توقف فوری جنگ در روژآوا شدند

آژانس کُردپا: نهادهای مدنی شهرستان پاوه با انتشار بیانیه‌ای حمله ترکیه به روژآوا را محکوم کردند.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

بیانیه‌ی نهادهای مدنی شهرستان پاوه در خصوص حملات تجاوزگرانەی دولت ترکیە بە روژاوای کردستان

مردم فهیم و شرافتمند!

سازمان‌ها و ارگانهای حقوق بشری

 آزادیخــواهـــــان جهـــــان!

در ادامەی مشی توسعەطلبانە و تجاوزکارانەی فاشیسم ترکیه، باری دیگر و البتە با نام پرشکوهِ "صلح"، رئیس‌جمهور آن کشور، جنگ‌افروزیهای خود علیە ملت کورد در روژاوای کردستان را در میانەی سکوت قدرت‌های جهانی، آغاز کرد.

اگرچه جنگ در روژاوا سال‌هاست ادامه دارد و این منطقه در نبرد با داعش، و در پاسداشت انسانیت و هدیەی آرامش و امنیت به جهان و جهانیان سربلند و مقاوم ایستاد، اما اکنون که زندان‌هایش از داعشیان پر است و خطرِ بزرگِ نبردِ دوباره‌یِ داعش وجود دارد، در ازای تقدیر و حمایت، بە منظور امحاء، تغییر بافت جمعیتی و اسکان ملیونی آوارگان عرب، آماج حملات گسترده‌ی دشمن دیرین‌اش قرار گرفتە است و همزمان متحدان دیروزش بدون هیچ عذر و بهانەای و صرفا بەخاطر دستاوردهای مادی کذایی، آنان را رها کرده‌اند.

اگرچه این سرزمین به نام کورد است و برای کورد خواهد ماند و هیچ اندیشەی کور متجاوزگرانە و عملیات نظامی گستردە، این حق مسلم را از آنان سلب نمی‌کند، اما اکنون و در این روز، شاهد بە خون غلطیدن انسان‌های بی‌گناە و بویژە کودکان معصومی هستیم که نالەهای غم‌انگیز زیر آوارشان هر وجدان بیداری را فرا‌می‌خواند! و مگر غم‌انگیزتر از مرگ کودکان در این جنگ یکجانبەی فاشیستی چیز دیگری سراغ است؟ و همزمان، آوارگی صدها هزار نفر از ساکنانی کە خانە و سرزمین آبا و اجدادیشان را ترک کردە و خود را بە سرنوشت نامعلوم و بغرنج باد و باران و سرمای زمستان می‌سپارند! آوارگانی کە هر روز و هر لحظە بر شمارشان افزودە می‌شود.

نهاهای مدنی پاوه، همراه و هم‌صدا با دیگر اقشار مختلف مردم منطقەی اورامان و تمامی ملت کرد، آزادیخواهان و سازمان‌های بشردوست جامعه‌ی جهانی، حملات اشغالگرانەی ترکیە بە جان و مال مردمان بی‌گناە روژاوا را محکوم کرده و خواهان توقف فوری جنگ و خونریزی و پایان دادن بە روح شنیع سلطە و تجاوزگری فاشیسم ترک در منطقە، می‌باشند.

ما جنگ را در هر قالب و تحت هر شرایط و بهانەای محکوم می‌کنیم و برای ملت کورد، مردم خاورمیانه و جامعه‌ی جهانی، همزیستی مسالمت‌آمیز، با حقوق برابر در دنیایی عاری از سلطه و جنگ و خونریزی مطالبە می‌کنیم.

از جامعه‌ی جهانی و محافل بین‌المللی تاثیرگذار می‌خواهیم در برابر جنگ، خونریزی آوارگی و تغییر بافت جمعیتی  ملت کرد در روژاوا، سکوت نکنند و همارەی روزگار، قدردان تلاش‌ و مقاومت و جانفشانی زنان و مردانش باشند که در خط مقدم شکست‌دادن داعش دلاورانە جنگیدند و جرسومەی جنگ و ناامنی داعشیان را از سر جهانیان رهانید. در جهانی عاری از جنگ، برابری و همنوایی ملت‌ها یک الزام است.

بیاییم صدای صلح باشیم برای همه‌ی مردم جهان، نه مدعی صلح برای حفظ فاشیست و فاشیسم.

‌نهادهای مدنی پاوە   ___  پاوه - ۱۳۹۸/٧/۲۱