نماینده حدکا در آمریکا: ما روابط مداوم و با ثباتی با دولت، کنگرە و نهادهای مختلف آمریکا داریم

آژانس کُردپا: پرزیدنت ترامپ، آمریکا را از برجام خارج کرد و تحریم‌های تعلیق شده علیه حکومت ایران را بازگرداند.

روز سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت‌ماه، دونالد ترامپ در سخنان خود که به صورت زنده از شبکه‌های مختلف خبری جهان پخش می‌شد، اعلام کرد: \"رژیم ایران اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم است و از گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامیانی چون حزب‌الله، حماس، طالبان و القاعده حمایت می‌کند.\"

آژانس کُردپا مصاحبه‌ای را در این رابطه با آرش صالح، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران انجام داده است که در پی می‌آید:

آرش صالح دیدگاه خود درباره برجام را این چنین بیان کرد: \"برای اینکە بتوانیم درک بهتری از این وضعیت داشتە باشیم باید توافق هستەای را بە عنوان یک حرکت بنیادین در شطرنج روابط ایران و آمریکا نگاه کنیم. بە نظر میرسد برخلاف آنچە کە اوباما و دولتش بیان می‌کردند، آمریکایی‌ها بسیار امیدوار بودند کە این توافق بتواند روند روابط غرب و ایران را دچار تحول کند. اما در همان چند ماه پس از این توافق این مسئلە بە وضوح روشن شد کە ایران بە رفتار آتش افروزانە خود در منطقە ادامە خواهد داد و بنا ندارد کە روابط خود با غرب را دچار تغییری ماهوی بکند. این مسئلە بە نظر میرسد بیش از هرچیز ناشی از یک شناخت بە دور از واقعیت دولت اوباما از ماهیت رژیم ایران بودە باشد.\"

وی در رابطه با خروج آمریکا از برجام اعلام کرد: \"خروج آمریکا از این قرداد بە طور قطع توانایی ایران برای تنش زایی در خارج از مرزهای خود و سرکوب در درون این مرزها را بە طور چشمگیری محدودتر خواهد کرد. جمهوری اسلامی هم بە لحاظ دیپلوماتیک و هم بە لحاظ اقتصادی منزوی‌تر خواهد شد و این مسئلە باعث خواهد شد کە این رژیم نتواند بە منابع لازم برای ادامە برنامەهای سرکوبگرانە و آتش افروزانە دسترسی داشتە باشد.\"

نماینده حزب دمکرات در آمریکا درباره برنامه‌های آینده ایالات متحده برای مقابله با حکومت ایران اظهار داشت: \"در خصوص برنامه‌های آیندە آمریکا برای ایران باید گفت کە وزرات خارجە آمریکا چند دقیقە بعد از اعلان ترامپ مبنی بر خارج شدن از برجام، بیانیە جداگانەای صادر کرد کە بیشتر معطوف بە آیندە برنامەهای آمریکا می‌باشد. آنچنان کە در این بیانیە بە چشم می‎خورد آمریکا در تلاش خواهد بود کە فشارهای اقتصادی را با کمک همپیمانان اروپایی خود بر ایران افزایش دهد و همچنین تلاش خواهد کرد کە در مقابل نفوذ ایران در منطقە بایستد. اما همە این مسائل هنوز بە این معنا نیست کە آمـریکا برنامە‌ای برای سرنگونی رژیم ایران دارد. این فشارها و بحران‌هایی کە رودروویی آمریکا و اسرائیل و عربستان از یک سو و ایران از سوی دیگر برای ایران بە وجود خواهند آورد این امکان را افزایش می‌دهند کە در صورت یک خیزش مردمی دیگر و یا یک مقاومت موثر فروپاشی نظام سیاسی ایران و یا عقب راندن آن در برخی حوضەها یا مناطق آسانتر و در دسترس‌تر باشد.\"

او درباره چگونگی تعامل دولت ترامپ با اپوزیسیون حکومت ایران خاطرنشان کرد: \"خروج از برجام اگرچە ناشی تغییر نگاه حکومت آمریکا بە نسبت ایران است اما بە همان اندازە نیز متاثر از سیاست داخلی آمریکا نیز می‌باشد. لذا بە باور من ما نباید خیلی زود نتیجەگیری‌های شتاب‌زدەای از این تصمیم ترامپ بگیریم چرا کە هنوز بە نظر نمیرسد کە سیاست کلی دولت ترامپ در خصوص رویاروویی با خود رژیم در داخل ایران تغییری کردە باشد. بر همین اساس دولت ترامپ کماکان هیچ تلاش جدیی برای نزدیک شدن بە اپوزیسیون ایران انجام ندادە است. البتە هر جریانی بە نوبە خود در تلاش است کە خود را بە عنوان آلترناتیو قابل اتکایی برای جمهوری اسلامی نشان دهد اما واقعیت امر این است کە اپوزیسیون ایران بسیار متفرق‌تر از آنچە کە بە نظر میرسد هستند و مضافا بخش زیادی از این اپوزیسیون پیر و فرسودە شدە و سالهاست کە هیچ ارتباطی با جامعە خود ندارند بە همین دلیل پایگاه اجتماعی قابل اتکایی ندارند.

بە نظر میرسد چنین اپوزیسیونی نە می‌تواند توجە غرب و آمریکا را بە خود جلب کند و نە می‌تواند نقشی در آیندە ایران داشتە باشد. آمریکایی‌ها خود بر این واقعیت واقفند. حتی جان بولتون کە بە نزدیکی بە گروههایی از اپوزیسیون ایرانی معروف است، یک هفتە پیش از روی کار آمدن در مصاحبەای با فاکس نیوز اعلام کرد کە بە باور او یک اپوزیسیون قابل اتکا برای ایران وجود ندارد و اپوزیسیون ایران ضعیف و متفرق است. خوب، بە باور من این مسئلە از این جهت ناشی می‌شود کە اگرچە بنا بر عرفی کە در آمریکا وجود دارد کە مسئولان دولت‌های پیشین منجملە جان بولتون کە در آن زمان یک مسئول پیشین بود در ازای دریافت پول در جاهای مختلف سخنرانی می‌کنند اما این سخنرای بە هیچ عنوان دلالتی بر سیاست رسمی این افراد نیست.\"

آرش صالح در پایان این مصاحبه تاکید کرد: \"ما بە عنوان حزب دمکرات اعتقاد راسخ داریم کە تلاش و مبارزە اصلی در داخل مرزهای کردستان شرقی و در میان جامعە خود ماست کە وجود دارد. نگاه ما بە دیپلوماسی بە مثابە یک تلاش مکمل برای مبارزە است. آنچە در اینجا رخ می‌دهد اگر دارای ریشەهای اجتماعی در داخل ایران نباشد چە برای امریکایی‌ها و چە برای مردم ایران، نە جذابیتی دارد و نە قابل اتکا است. بر همین اساس است و بە لطف مبارزە پیشمرگەها و تشکیلات داخلی حزب دمکرات است کە ما بە عنوان یک جریان جدی از سوی کشورهای غربی نگریستە می‌شویم. ما روابط مداوم و با ثباتی با دولت، کنگرە و نهادهای مختلف آمریکا داریم. بە طور مداوم و بە شیوە‌ای با ثبات و از طریق کانال‌های مختلف صدای ملت روژهەڵات را بە گوش آمریکایی‌ها می‌رسانیم و در تلاش هستیم کە با حفظ و گسترش این رابطە بتوانیم توجە آمریکا را در زمان‌های حساس و بە نسبت مسائل حساس جلب نماییم.\"