مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: جنبش ملی و دموکراتیک ملت کُرد هموارە پشتیبان جنبش کارگری بودە است

آژانس کُردپا: مرکز همکاری احزاب کردستان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه‌ای را منتشر کرد.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

گرامی باد اول ماه می، روز جهانی کارگر
کارگران و زحمتکشان، مردم آزادیخواه کردستان


همچنان کە آگاهید بە استقبال ١١ اردیبهشت ماه کە مصادف است با اول ماه می، روز جهانی کارگر می‌رویم . در این روز بە روان پاک همە کسانی کە در راه آزادی و برابری و عدالت جان عزیزشان را فدا کردند، درود می‌فرستیم. دست‌های خستە فرد بە فرد همە زحمتکشان فکر و عمل را می‌فشاریم و مقاومت و فداکاری فعالان و تلاشگران زندانی را ارج می‌نهیم، و برای فداکاری و مقاومت خانواده‌هایشان سر احترام و تعظیم فرود می‌آوریم.

اگر بە صورت گذرا رخدادهای های سال گذشتە را مرور کنیم در سطح جهانی علیرغم گسترش مبارزە و مطالبات عدالتخوانە و قیام گستردە و نارضایتی جمعیت بزرگ کارگری بر ضد سیستم و نظام ناعادلانە سرمایه‌داری و اینکە شاهد شکست و درماندگی نئولیبرالیسم در حل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم، اما متأسفانە علیرغم همه‌ی این مسایل، شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر شده و نظام سرکوب و غارتگر ثروت و منابع جامعە انسانی استیلای خود را نشان دادە و تا بە امروز شعار کار،آزادی، آیینەی تمام نمای خواست و مطالبە خیل عظیم جامعە انسانی است.

در کردستان و ایران، کارگران و زحمتکشان در حالی بە استقبال این روز می‌روند کە تورم اقتصادی، بیکاری و گرانی، عدم امنیت شغلی و جانی بە اوج رسیدە، مافیای دزدی و غارت باندهای قدرت، قوانین ضد کارگری حکومت تبدیل بە یک مسئلە عادی شدە است و همچون اختاپوسی برروی زندگی بیشتر مردم کردستان و بە ویژە قشر کارگر و زحمتکش سنگینی می‌کند.

جمهوری اسلامی با حمایت مستقیم دستگاه‌های امنیتی و سیاسی کردن مطالبات و مشکلات کاری، کارگران، همچنین زندانی کردن و تعقیب رهبران و فعالین کارگری، زمینە مساعدی برای بە حاشیە راندن هر نوع تشکیلات و سندیکاهای کارگری، توسط کارفرمایان و نمایندگان قدرت را فراهم کردە است.

علیرغم نبود امنیت و ضمانت اقتصادی و اجتماعی و شغلی، همچون بیمە بیکاری و فراهم کردن حقوق اجتماعی و امنییتی محل کار و چندین مشکل دیگر کە کارگران با آن مواجه‌اند، تعداد زیادی از کارگران کردستان حتی طبق همین قوانین ناقص کار جمهوری اسلامی بە عنوان کارگر شناختە نمی‌شوند و بە همین علت بسیاری از این قوانین ناقص هم شامل حالشان نمی‌شود، و این آزار و رنج آنها را دو چندان کردە است.

این در حالی است کە جنبش ملی و دموکراتیک ملت کُرد و مبارزە حق طلبانە ملت کُرد هموارە پشتیبان جنبش کارگری بودە است و هموارە از حق روای کارگران و زحمتکشان دفاع کردە است.

هیچ شکی نیست جمهوری اسلامی یکی از ضد کارگری‌ترین حکومت‌های منطقە و جهان است، کە از طریق سازماندهی و حمایت گروه و دسته‌های مافیایی اقتصادی ترسناک و تاثیرگذاری بر جریان‌های حیاتی زندگی مردم فقیر و زحمتکش را دچار سیاهی و تباهی کردە است . آمارهای ترسناک ٧ میلیون کودک کار و خیابانی این ادعا را ثابت می‌کند. در کردستان مردم بە علت تبعیض و اقتصادی بە حاشیە راندە شدە، با موج عظیم بیکاری مواجە شده‌اند. برای نمونە در سال گذشتە استان‌های کرمانشاه و سنندج بە ترتیب رتبه‌های اول و سوم بیشترین میزان بیکاری را بە خود اختصاص دادند.بە علاوە سالانە دەها نفر در کردستان بە علت بیکاری بە کولبری پناه می‌برند و در این راه آماج شلیک مستقیم نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

علیرغم همە این مشکلات باید گفت کە امروز \"اول ماه می\" از یک رخداد طبقاتی، تبدیل بە بلندگویی جهانی برای اعلام حمایت و پشتیبانی علیە بی‌عدالتی و صلح وبە ثمر رساندن آزادی و عدالت اجتماعی شدە است.
خجسته باد اول ماه می روز جهانی کارگر

زنده باد آزادی و عدالت
مرکز همکاری احزاب کردستانی ایران

٢٠١٩/٤/٢٨