مختار هوشمند: کاوە جوانمرد بە یک اسطورە تبدیل شدە است

شهید کاوه جوانمرد از اعضای هیأت مؤسس آژانس خبررسانی کُردستان(کُردپا) بود که نقش اساسی در پاگرفتن، شکل‌گیری و تداوم این رسانه‌ی مستقل ایفاء کرد.

کاوه همواره با ارائه‌ی راهکارها و رهنمودهای خود عملاً به یکی از مجموعه‌های فعال در خبررسانی کُردپا مبدل گشت.

این روزنامه‌نگار باسابقه علی‌رغم عضویت و فعالیت در احزاب کُرد اپوزیسیون، همچنان بر حفظ استقلال و انتشار اخبار دقیق و جامع تأکید نموده و سراسری نمودن اخبار مربوط به کردستان ایران را هدف استراتژیک کُردپا برمی‌شمرد.

کاوه جوانمرد که دارای مدرک معتبر بین‌المللی در حرفه‌ی روزنامه‌نگاری نیز بود، طی سال‌های ٨٣ و ٨٤ با هفته‌نامه‌ی توقیف‌شده \"کرفتو\" همکاری داشته است.

دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران در سال ١٣٨٥ ایشان را در دو پرونده‌ی جداگانه به اتهام محاربه، به تحمل ٥ سال حبس و تبعید به زندان مراغه محکوم کرد.

هجدهم تیرماه سال ٩٥، وب‌سایت مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران با انتشار بیانیه‌ی دفتر سیاسی حزب، شهادت کاوه جوانمرد را طی درگیریِ روز سه‌شنبه، پانزدهم تیرماهِ نیروهای مسلح سپاه پاسداران با پیشمرگه‌های کُرد اعلام کرد.

آژانس خبررسانی کُردپا به مناسبت دومین سالگرد شهادت کاوه جوانمرد با مختار هوشمند، فعال سیاسی کُرد مقیم آلمان گفت‌وگویی را انجام داده که عیناً در پی می‌آید:

١- چگونه با شهید کاوه آشنا شدید و شهید کاوه در زندان چگونه به مقاومت و مبارزات خود ادامه داده بود و در نزد زندانیان چه جایگاهی داشت؟

\"\"مختار هوشمند، فعال سیاسی کُرد مقیم آلمان
چند سال قبل از اینکە شهید کاوە را ببینم و از نزدیک با هم آشنا بشویم، موقعی کە وزارت اطلاعات ایران او را دستگیر کردە بود، متوجە شدم کە کاوە یکی از اعضای فعال تشکیلاتی حزب دمکرات و یکی از فعالین مدنی اکتیو سنندج و همکار هفتەنامە کرفتو بودە است. شهید کاوە پاییز سال ١٣٨٥ دستگیر شد و دادگاه انقلاب بنا بە درخواست وزارت اطلاعات او را در دو پروندە جداگانە با چند مورد اتهامی روبرو کرد و نهایتا کاوە در یکی از پروندەها بە ٢ سال حبس تعزیری در تبعید و در پروندە دیگر هم بە یک سال حبس محکوم شدە بود. اما در مرحلەی دیگر بازهم بدون برخورد مستقیم با شهید کاوە، من بیشتر با شخصیت و خصوصیات او آشنا شدم. بعد از اینکە اوایل خردادماه سال ١٣٨٩ توسط وزارت اطلاعات جمهری اسلامی دستگیر شدم و چند ماهی را در سلول انفرادی بە سر بردم، نهایتا در دادگاهی ناعادلانە بە ١٦ سال زندان تعزیری محکوم شدم و بلافاصلە باردیگر بە سلول‌های وزارت اطلاعات سنندج منتقل شدم. پس از مدتی مرا بە زندان مرکزی سنندج انتقال دادند و درست در همان بند و اتاقی جای گرفتم کە شهید کاوە بخشی از محکومیتش را آنجا گذراندە بود (بند پاک ٢). جالب بود آن موقع دکوراسیون تختی کە متعلق بە شهید کاوە بود هنوز چندان تغییر نکردە بود و از ظاهر تخت معلوم بود کە صاحب آن فردی منظم و دارای ذوق بودە است! وقتی کە هم‌بندیها در مورد کاوە صحبت می‌کردند من متوجە شدم کە او دارای خصوصیات بارزی بودە است و یک زندانی دارای اتوریتە میان هم‌بندیهایش بودە است، مسئولین زندان هم از او حساب می‌بردەاند. آنگونە کە تعریف می‌کردند، کاوە یکی از رادیکال‌ترین زندانیان سیاسی آن موقع بودە است و همیشە خواهان حقوق زندانیان بودە و در راستای تأمین امکانات برای بندی کە در آن قرار داشتە، تلاش می‌کردە است.

٢- به عنوان یک مبارز راه آزادی از چه ویژگی‌های برخوردار بود و دیدگاه شما در مورد ایشان چگونه است؟

\"مبارز راه آزادی\" عنوانی‌ست کە واقعا درخور و شایستە شهید کاوە است. او بە عنوان فرزند شهید از همان بچگی‌ها این پیام را دریافت کردە بود کە بهترین پاداش برای پدر شهیدش همانا ادامە راه اوست. نهایتا می‌بینیم کە بعد از چند سال زندان و تبعید، بلافاصلە بە نیروهای پیشمرگه ملحق می‌شود. اما مهمتر از خود این تصمیم، درخشش کاوە در صفوف حزب دمکرات کردستان ایران در فاصلە زمانی کوتاهی است و این نشانگر آن است کە این شهید راه آزادی بە دنبال مجال و محیطی مناسب بودە است تا ایدەهای خود را عملی بکند. در واقع کاوە یک شخصیت استثنایی بود چون علاوە بر اینکە دارای طرح و ایدە بود، آدم انرژیک و پراگماتیستی هم بود. بە گونه‌ای بسیار فعال و پیگیر در راستای عملی شدن ایدەهایش تلاش و گاها اصرار هم می‌کرد. البتە شهید کاوە تا جایی کە در حوزە شناخت و مهارت او بود و آن را بە نفع حزب دمکرات می‌دانست چنین می‌کرد.

٣- شهید کاوه در طول حیات سیاسی و مبارزاتی خود توانست چه نوع رفتارها و اخلاقیات را به نسل امروز کوردستان منتقل کند؟ نسل امروز چگونه می‌تواند ویژگی‌ها و شخصیت شهید کاوه را در مسیر مبارزاتی خود به الگویی برای قیام علیه استبداد ایران اسلامی بدل کند؟

یکی دیگر از خصلت‌های شهید کاوە این بود کە هم آدم تاثیرپذیری بود هم تاثیرگذار. او اصلا آدم مغروری نبود و هیچ گاه احساس بی‌نیازی نمی‌کرد. این خصلت او حتی خارج از حزب دمکرات هم موضوعیت پیدا کردە بود. کاوە در حوزە مسئولیتش بە مشارکت نیروهای جوان اهمیت زیادی می‌داد و آموختەها و تجربیاتش را در اختیار آنان قرار می‌داد. همچنین معتقد بود کە آنان را آزاد باید گذاشت تا استعدادهایشان را شکوفا بکنند. رابطە او با عوامل مجموعەهایی کە مدیریت می‌کرد، رابطەی دوستانە بود ولی باوجود این، جدیت در کار و حرکت در مسیری کە در نظر گرفتە شدە بود، در اولویت قرار داشت. نتیجە اینکار هم تحولاتی بود کە ما در بخش رسانەایی حزب دمکرات کردستان ایران شاهدش بودیم. شهید کاوە همزمان با تلاش‌های پیگیرش در حوزە رسانە، یکی از اعضای جوان رهبری حزب دمکرات بود کە همیشە بر حضور نیروهای پیشمرگه در کردستان ایران اهمیت می‌داد و یکی از تاثیرگذارترین افرادی هم بود کە در بازگشت نیروهای حزب بە \"شاخ\" نقش داشت. نام شهید کاوە بە گونەای با \"راسان\" حزب دمکرات عجین گشتە است کە نمی‌توان از راسان نام برد ولی بە نقش و تاثیر او اشارە نکرد.اما برای شهید کاوە سخت بود کە تنها در مقدمات راسان سهیم باشد و بگذارد دیگران راه را ادامە دهند و از جانشان مایە بگذارند. این بود کە حتی برخلاف توصیەهای رهبری حزب، با عدەای از پیشمرگەها بە کردستان ایران بازگشت و متاسفانە دیدیم کە او بعد چند روز پس از \"حماسە کوسالان\"، در یک اقدام انقلابی نادر همراه با همرزمش شهید سرکوت صمدی بە شهادت رسید. خوب همە این موارد کە ذکر شد، بر نسل جوان و انقلابی کردستان تاثیرگذاشتە است و اینک کاوە جوانمرد بە یک اسطورە تبدیل شدە است. اسطورەای کە چە در درون تشکیلات حزب دمکرات کردستان ایران چە خارج از این تشکیلات، ارج نهادە می‌شود و بر ادامە راهش تأکید می‌شود. بە نظر من جوانان کورد را باید بیشتر با ابعاد و جنبەهای شخصیتی و مبارزاتی شهید کاوە جوانمرد آشنا کردو این بە نفع جنبش مبارزاتی کردستان خواهد بود.