حسن امینی از تحصن سراسری فرهنگیان حمایت کرد

آژانس کُردپا: رئیس شورای مکتب قرآن کردستان در بیانیه‌ای از تحصن سراسری معلمان حمایت نمود.

حسن امینی در این بیانیه از مسئولان ذیربط می‌خواهد که به مطالبات معلمان پاسخ مثبت بدهند.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

بیانیه‌ی حاکم شرع مردمی کوردستان، کاک حسن امینی در حمایت از تحصن معلمان و مطالبات صنفی و قانونی آنان

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قابل انکار نیست کە نخستین آموزگار و مربیِ همەی بهرمندان از نعمت‌های بی‌بدیل سواد و دانش و معرفت، و در نتیجە، تصاحبِ مناصب و پست‌های گوناگون، معلمان زحمتکش و دلسوز و فداکار هستند. پس بریکایکِ برخورداران از این نعمت‌هاست کە بە رسم قدرشناسی و سپاسگزاری از این ولی نعمت‌های خود، هموارە بە جایگاه والا و مطالبات بەحق آنان ارج گذارند. هر کس در هر جایگاهی ارزش و منزلت خود را بالاتر از معلمانش بگیرد و بداند، درحقیقت اصل خود را فراموش کردەاست. زیرا این جمله از حضرت علی- علیه السلام- را از یاد برده است:

«من علّمنی حرفا، فقد صیّرنی عبدا»
«آنکس که حرفی را به من بیاموزد، در واقع مرا بنده‌ی خود کرده است.»

حق این بود کە جایگاه و شٲنِ معلمان و ادارەی آموزش و پرورش، از جنبەی معنوی و مادی از سایر اقشار و ارکان و ارگان‌ها، برتر و عالی‌تر شمردە شود، کە متٲسفانە درکشور ما چنین نیست!

اکنون کە معلمان عزیز در بسیاری از مناطق مختلف مملکت، ازجملە کوردستانِ محروم و مظلوم، جهت احقاق برخی از حقوق صنفی و قانونی خود، به شیوەی قانونی و مسالمت آمیز متوسّل شده و در مدارس تحصن کرده‌اند؛ اینجانب از این اقدام مشروع و بجا، و کلّیەی مطالبات بحق آنان، پشتیبانی خود را اعلام میدارم، و از مسئولین ذی ربط می‎خواهم در اسرع وقت، بە عنوان قدرشناسی، بە خواستەهای این مربیان خود، پاسخ مثبت دادە و بیشتر از این درحقشان اجحاف روا ندارند.

حسن امینی،حاکم شرع مردمی کردستان