انجمن پاژین بانه به کشتار اسب‌ها در مرزهای کردستان واکنش نشان داد

آژانس کُردپا: انجمن پاژین بانه خواستار برخورد قانونی با مسببین اعمال خشونت‌بار علیه اسب‌های بارکش کاسبکاران در کردستان شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، انجمن پاژین بانه اعلام کرده است در حالی کە در گوشەای از ایران افرادی با سنگ پراکنی بە طرز بی‌رحمانەای تولە خرسی را از پای در می‌آورند و می‌کشند، و این موضوع در فضای مجازی و رسانەھای اجتماعی غوغا بە پا کردە است، در این گوشە یعنی کردستان نیز بە شیوەای خشونت آمیز در مرزھای غرب کشور اسب‌ھای زبان بستە و بیگناە کاسبکاران را با شلیک گلولە از پای در می‌آورند.

این انجمن افزوده است: این در حالی است کە قانون حمایت از حقوق حیوانات ھر گونە خشونت علیە حیوانات را منع می‌کند و باید با مسببین این اعمال خشونت بار برخورد قانونی صورت گیرد.

انجمن پاژین عنوان کرده است که سازمان محیط زیست و انجمن‌ھای محیط زیستی کشور نیز در این مورد اقدامات لازم را بە عمل آورند، تا از این اعمال خشونت آمیز نسبت بە حیوانات جلوگیری شود.

در همین رابطه نیز، چندی پیش، انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر در واکنش به تلف کردن اسب‌های کاسبکاران از سوی نظامیان حکومتی اعلام کرده بود: این تعرضی واضح بر جانداران و سلب حیات است، در هیچ جایی از قانون به کشتن آنها اشاره نشده است.

این انجمن عنوان کرده بود که \"مگر می‌شود این زبان بستەهای بی‌گناە را در دادگاه‌های صحرایی به قتل رساند.\"