نمونه‌هایی بارز از موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٥

نمونه‌هایی بارز از موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٤

نمونه‌هایی بارز از موراد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٣

٣٨٤ مورد مسئله کارگری در کردستان ایران (١٣٩٥)+ گفتگو

نمونه‌هایی بارز از موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٢

نمونه‌هایی بارز از موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ١

یکهزار و دویست و نود مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ایران

حکومت ایران و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان کُرد/ آمار + گفتگو

٢٢٤ مورد مسئله‌ی کارگری در کردستان ایران (سال ١٣٩٤)+گفتگو

نبود آموزش، اطلاع‌رسانی، حمایت‌های قانونی و عدم علامت‌گذاری مناطق مین در کُردستان

سال ١٣٩٤ با ١٣٥٥ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ایران همراه بوده است

گیسو ( ٥_ ٢٠١٦) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو ( ٤_ ٢٠١٦) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو ( ٣_ ٢٠١٦) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو ( ٢_ ٢٠١٦) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو ( ١_ ٢٠١٦) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

ایجاد رعب و وحشت برای حضور در انتخابات / ٨٦ اعدام طی ١ ماه

گیسو (٢١_٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (٢٠_٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (١٩-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (١٨-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (١٧-٩٤): پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (١٦-٩٤): پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

احتمال غیرقابل پیشگیری بیماری ایدز در کرمانشاه وجود دارد

گیسو (١٥-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس‌ کُردپا

گیسو (١٤-٩٤): پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو(١٢-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (١٢-٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

گیسو (١١_٩٤) : پردازشی هفتگی بر مسائل زنان در آژانس کُردپا

محرومیتی دیگر برای متهمان سیاسی و امنیتی با گزینش وکیل به حکم قوه قضاییه + گفتگو